تایپوگرافی

عنوان ها ، متون اصلی ، لیست ها ،نقل و قول ها و موارد دیگر

مشاهده در سایت بوت استرپ

عنوان ها

h1. عناوین سایت


h2. عناوین سایت


h3. عناوین سایت


h4. عناوین سایت


h5. عناوین سایت

h6. عناوین سایت
<!-- Headings -->
<h1>h1. Finder heading</h1>
<h2>h2. Finder heading</h2>
<h3>h3. Finder heading</h3>
<h4>h4. Finder heading</h4>
<h5>h5. Finder heading</h5>
<h6>h6. Finder heading</h6>
// Headings
h1 h1.
h2 h2. Finder heading
h3 h3. Finder heading
h4 h4. Finder heading
h5 h5. Finder heading
h6 h6. Finder heading

سرفصل ها

نمایش 1


نمایش 2


نمایش 3


نمایش 4


نمایش 5


نمایش 6

<!-- Display headings -->
<h1 class="display-1">Display 1</h1>
<h1 class="display-2">Display 2</h1>
<h1 class="display-3">Display 3</h1>
<h1 class="display-4">Display 4</h1>
<h1 class="display-5">Display 5</h1>
<h1 class="display-6">Display 6</h1>
// Display headings
h1.display-1 Display 1
h1.display-2 Display 2
h1.display-3 Display 3
h1.display-4 Display 4
h1.display-5 Display 5
h1.display-6 Display 6

سایزهای مختلف متن

fs-1. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم

fs-2. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم

fs-3. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم

fs-4. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم

fs-5. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم

fs-6. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم

Lead. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم

Large. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم

Normal. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم

Small. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم

Medium small. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم

Extra small. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم

<!-- Body text sizes -->
<p class="lead">Vivamus sagittis lacus vel augue laoreet rutrum faucibus dolor auctor</p>
<p class="fs-lg">Vivamus sagittis lacus vel augue laoreet rutrum faucibus dolor auctor</p>
<p>Vivamus sagittis lacus vel augue laoreet rutrum faucibus dolor auctor</p>
<p class="fs-sm">Vivamus sagittis lacus vel augue laoreet rutrum faucibus dolor auctor</p>
<p class="fs-xs">Vivamus sagittis lacus vel augue laoreet rutrum faucibus dolor auctor</p>
<p class="fs-xxs">Vivamus sagittis lacus vel augue laoreet rutrum faucibus dolor auctor</p>
// Body text sizes
p.lead Vivamus sagittis lacus vel augue laoreet rutrum faucibus dolor auctor
p.fs-lg Vivamus sagittis lacus vel augue laoreet rutrum faucibus dolor auctor
p Vivamus sagittis lacus vel augue laoreet rutrum faucibus dolor auctor
p.fs-sm Vivamus sagittis lacus vel augue laoreet rutrum faucibus dolor auctor
p.fs-xs Vivamus sagittis lacus vel augue laoreet rutrum faucibus dolor auctor
p.fs-xxs Vivamus sagittis lacus vel augue laoreet rutrum faucibus dolor auctor

متون خطی

می توانید از برچسب علامت برای هایلایت متون استفاده کنید.

این خط از متن به عنوان متن حذف شده تلقی می شود.

این خط از متن به این معنی است که دیگر مهم نیست.

این خط از متن به عنوان افزودنی به سند تلقی می شود.

این خط متن به صورت زیرخط نشان داده می شود.

این خط از متن به عنوان چاپ خوب در نظر گرفته می شود.

این خط به صورت متن پررنگ (بولد) ترجمه شده است.

این خط به صورت یک متن کج شده است.

لینک

<!-- Inline text elements -->
<p>You can use the mark tag to <mark>highlight</mark> text.</p>
<p><del>This line of text is meant to be treated as deleted text.</del></p>
<p><s>This line of text is meant to be treated as no longer accurate.</s></p>
<p><ins>This line of text is meant to be treated as an addition to the document.</ins></p>
<p><u>This line of text will render as underlined.</u></p>
<p><small>This line of text is meant to be treated as fine print.</small></p>
<p><strong>This line rendered as bold text.</strong></p>
<p><em>This line rendered as italicized text.</em></p>
<p><a href="#">Inline link</a></p>
// Inline text elements
p You can use the mark tag to <mark>highlight</mark> text.
p
 del This line of text is meant to be treated as deleted text.
p
 s This line of text is meant to be treated as no longer accurate.
p
 ins This line of text is meant to be treated as an addition to the document.
p
 u This line of text will render as underlined.
p
 small This line of text is meant to be treated as fine print.
p
 strong This line rendered as bold text.
p
 em This line rendered as italicized text.
p
 a(href="#") Inline link

اختصار نویسی

attr

HTML

<!-- Abbreviations -->
<p><abbr title="attribute">attr</abbr></p>
<p><abbr class="initialism" title="HyperText Markup Language">HTML</abbr></p>
// Abbreviations
p
 abbr(title="attribute") attr
p
 abbr.initialism(title="HyperText Markup Language") HTML

نقل و قول

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است.

نقل از ادیسون

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است.

نقل از ادیسون

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است.

نقل از ادیسون
<!-- Blockquote: left aligned -->
<blockquote class="blockquote">
 <p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer posuere erat a ante.</p>
 <footer class="blockquote-footer">
  Someone famous in <cite title="Source Title">Source Title</cite>
 </footer>
</blockquote>

<!-- Blockquote: center aligned -->
<blockquote class="blockquote text-center">
 <p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer posuere erat a ante.</p>
 <footer class="blockquote-footer">
  Someone famous in <cite title="Source Title">Source Title</cite>
 </footer>
</blockquote>

<!-- Blockquote: right aligned -->
<blockquote class="blockquote text-end">
 <p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer posuere erat a ante.</p>
 <footer class="blockquote-footer">
  Someone famous in <cite title="Source Title">Source Title</cite>
 </footer>
</blockquote>
// Blockquote: left aligned
blockquote.blockquote
 p Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer posuere erat a ante.
 footer.blockquote-footer Someone famous in <cite title="Source Title">Source Title</cite>

// Blockquote: center aligned
blockquote.blockquote.text-center
 p Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer posuere erat a ante.
 footer.blockquote-footer Someone famous in <cite title="Source Title">Source Title</cite>

// Blockquote: right aligned
blockquote.blockquote.text-end
 p Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer posuere erat a ante.
 footer.blockquote-footer Someone famous in <cite title="Source Title">Source Title</cite>

لیست های ترتیبی و غیر ترتیبی

 • لورم ایپسوم متن ساختگی
 • با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده
 • روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان
 • برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز
 • با نرم افزارها شناخت بیشتری
 1. لورم ایپسوم متن ساختگی
 2. با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده
 3. روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان
 4. برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز
 5. با نرم افزارها شناخت بیشتری
<!-- Unordered list -->
<ul>
 <li>Lorem ipsum dolor sit amet</li>
 <li>Consectetur adipiscing elit</li>
 <li>Integer molestie lorem at massa</li>
 <li>Facilisis in pretium nisl aliquet</li>
 <li>Nulla volutpat aliquam velit</li>
</ul>

<!-- Ordered list -->
<ol>
 <li>Lorem ipsum dolor sit amet</li>
 <li>Consectetur adipiscing elit</li>
 <li>Integer molestie lorem at massa</li>
 <li>Facilisis in pretium nisl aliquet</li>
 <li>Nulla volutpat aliquam velit</li>
</ul>
// Unordered list
ul
 li Lorem ipsum dolor sit amet
 li Consectetur adipiscing elit
 li Integer molestie lorem at massa
 li Facilisis in pretium nisl aliquet
 li Nulla volutpat aliquam velit

// Ordered list
ol
 li Lorem ipsum dolor sit amet
 li Consectetur adipiscing elit
 li Integer molestie lorem at massa
 li Facilisis in pretium nisl aliquet
 li Nulla volutpat aliquam velit

لیست مرتب شده

 • لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی
 • نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان
 • چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله
  • شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز
  • زمان مورد نیاز شامل حروفچینی دستاوردهای اصلی
  • جوابگوی سوالات پیوسته اهل دنیای موجود
 • لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی
 • نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان
<!-- Unstyled list -->
<ul class="list-unstyled">
 <li>Lorem ipsum dolor sit amet</li>
 <li>Consectetur adipiscing elit</li>
 <li>Integer molestie lorem at massa</li>
  <ul>
   <li>Phasellus iaculis neque</li>
   <li>Purus sodales ultricies</li>
   <li>Vestibulum laoreet porttitor sem</li>
  </ul>
 </li>
 <li>Faucibus porta lacus fringilla vel</li>
 <li>Aenean sit amet erat nunc</li>
</ul>
// Unstyled list
ul.list-unstyled
 li Lorem ipsum dolor sit amet
 li Consectetur adipiscing elit
 li Integer molestie lorem at massa
  ul
   li Phasellus iaculis neque
   li Purus sodales ultricies
   li Vestibulum laoreet porttitor sem
 li Faucibus porta lacus fringilla vel
 li Aenean sit amet erat nunc

لیست دورن خطی

 • لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی
 • نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک
 • ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی
<!-- Inline list -->
<ul class="list-inline">
 <li class="list-inline-item">Lorem ipsum dolor</li>
 <li class="list-inline-item">Consectetur adipiscing</li>
 <li class="list-inline-item">Integer molestie</li>
</ul>
// Inline list
ul.list-inline
 li.list-inline-item Lorem ipsum dolor
 li.list-inline-item Consectetur adipiscing
 li.list-inline-item Integer molestie

لیست تعریف شده

لیست های تعریفی
لیست توصیف برای تعریف اصطلاحات مناسب است.
لورم ایپسوم متن ساختگی
چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان
طراحان رایانه ای
برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی
<!-- Description list basic example -->
<dl>
 <dt>Description lists</dt>
 <dd>A description list is perfect for defining terms.</dd>
 <dt>Malesuada porta</dt>
 <dd>Etiam porta sem malesuada magna mollis euismod.</dd>
 <dt>Euismod</dt>
 <dd>Vestibulum id ligula porta felis euismod semper eget lacinia odio sem nec elit.</dd>
</dl>
// Description list basic example
dl
 dt Description lists
 dd A description list is perfect for defining terms.
 dt Malesuada porta
 dd Etiam porta sem malesuada magna mollis euismod.
 dt Euismod
 dd Vestibulum id ligula porta felis euismod semper eget lacinia odio sem nec elit.

لیست تعریفی تراز بندی شده

لیست های توصیفی
لیست توصیف برای تعریف اصطلاحات مناسب است.
ابزارهای کاربردی

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک

برای طراحان رایانه ای علی الخصوص طراحان خلاقی

شامل حروفچینی دستاوردهای اصلی
برای طراحان رایانه ای علی الخصوص طراحان خلاقی
چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله
لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک
کاربردی
شامل حروفچینی دستاوردهای اصلی
چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله
<!-- Description list alignment -->
<dl class="row">
 <dt class="col-sm-3">Description lists&nbsp;</dt>
 <dd class="col-sm-9">A description list is perfect for defining terms.</dd>
 <dt class="col-sm-3">Euismod</dt>
 <dd class="col-sm-9">
  <p class="mb-2">Vestibulum id ligula porta felis euismod semper eget lacinia odio sem nec elit.</p>
  <p class="mb-0">Donec id elit non mi porta gravida at eget metus.</p>
 </dd>
 <dt class="col-sm-3">Malesuada porta</dt>
 <dd class="col-sm-9">Etiam porta sem malesuada magna mollis euismod.</dd>
 <dt class="col-sm-3 text-truncate">Long truncated term is truncated</dt>
 <dd class="col-sm-9">Fusce dapibus, tellus ac cursus commodo, tortor mauris condimentum nibh, ut fermentum massa justo sit amet risus.</dd>
 <dt class="col-sm-3">Nesting</dt>
 <dd class="col-sm-9">
  <dl class="row">
   <dt class="col-sm-4">Nested definition list</dt>
   <dd class="col-sm-8">Aenean posuere, tortor sed cursus feugiat nunc augue.</dd>
  </dl>
 </dd>
</dl>
// Description list alignment
dl.row.mb-0
 dt.col-sm-3 Description lists&nbsp;
 dd.col-sm-9 A description list is perfect for defining terms.
 dt.col-sm-3 Euismod
 dd.col-sm-9
  p.mb-2 Vestibulum id ligula porta felis euismod semper eget lacinia odio sem nec elit.
  p.mb-0 Donec id elit non mi porta gravida at eget metus.
 dt.col-sm-3 Malesuada porta
 dd.col-sm-9 Etiam porta sem malesuada magna mollis euismod.
 dt.col-sm-3.text-truncate Long truncated term is truncated
 dd.col-sm-9 Fusce dapibus, tellus ac cursus commodo, tortor mauris condimentum nibh, ut fermentum massa justo sit amet risus.
 dt.col-sm-3 Nesting
 dd.col-sm-9
  dl.row
   dt.col-sm-4 Nested definition list
   dd.col-sm-8 Aenean posuere, tortor sed cursus feugiat nunc augue.
Top