لیست پیام ها

نمایش همه

پیام به انیشتین

آنلاین

سلام انیشتین چطوری ؟ 8:40 بعد از ظهر
به به ، سلام خوبی ؟ 8:55 بعد از ظهر
من خوبم خداروشکر ، چخبر چیکار میکنی ؟ 9:00 شب
هیچی کاکو درگیر زندگی اون دنیا 9:05 شب
اون دنیا چه خبر ؟ 9:07 شب
خبری نیست داداش 9:10 شب
باش سلام برسون 9:12 شب
اعلان ها

نمایش همه

  • اخبار سایت
  • ح
  • مدیریتی
  • ف
  • عملکرد کاربران
  • د
  • ت
یادداشت ها

اضافه کردن یادداشت جدید

نمودار Advanced Smil

نمودار Simple line

نمودار Line Scatter

نمودار Line chart با پیغام شناور

نمودار Line chart با محتوا

نمودار Bi-polar

نمودار انیمیشنی SVG

نمودار Interpolation / Smoothing

نمودار خطی نمایش اختلاف

نمودار SVG Animations

نمودار Bi-polar

نمودار Overlapping

نمودار Multi-line

نمودار Stacked

نمودار Horizontal Bar

نمودار Extreme responsive

نمودار Label placement

نمودار انیمیشنی SVG

نمودار Simple pie

نمودار Pie

نمودار Gauge