لیست پیام ها

نمایش همه

پیام به انیشتین

آنلاین

سلام انیشتین چطوری ؟ 8:40 بعد از ظهر
به به ، سلام خوبی ؟ 8:55 بعد از ظهر
من خوبم خداروشکر ، چخبر چیکار میکنی ؟ 9:00 شب
هیچی کاکو درگیر زندگی اون دنیا 9:05 شب
اون دنیا چه خبر ؟ 9:07 شب
خبری نیست داداش 9:10 شب
باش سلام برسون 9:12 شب
اعلان ها

نمایش همه

  • اخبار سایت
  • ح
  • مدیریتی
  • ف
  • عملکرد کاربران
  • د
  • ت
یادداشت ها

اضافه کردن یادداشت جدید

نمونه ها

1/7
2/7
3/7
4/7
5/7
6/7

نمودار Bar

6,2,8,4,3,8,1,3,6,5,9,2,8,1,4,8,9,8,2,1

نمودار Bar

6,2,8,4,-3,8,1,-3,6,-5,9,2,-8,1,4,8,9,8,2,1

نمودار Bar

6,2,8,4,3,8,1,3,6,5,9,2,8,1,4,8,9,8,2,1

نمودار Line

6,2,8,4,3,8,1,3,6,5,9,2,8,1,4,8,9,8,2,1

نمودار Line

6,2,8,4,-3,8,1,-3,6,-5,9,2,-8,1,4,8,9,8,2,1

نمودار Line

6,2,8,4,3,8,1,3,6,5,9,2,8,1,4,8,9,8,2,1

نمودار Pie 1

5/8

نمودار Pie 2

250/650

نمودار Pie 3

0.52/1.561

نمودار Pie 4

1,4

نمودار Pie 5

226,134

نمودار Pie 6

0.52,1.041

نمودار Donut 1

5/8

نمودار Donut 2

250/650

نمودار Donut 3

0.52/1.561

نمودار Donut 4

1,4,5

نمودار Donut 5

226,134

نمودار Donut 6

0.52,1.041

نمودار Bar Color 1

5,3,9,6,5,9,7,3,5,2

نمودار Bar Color 2

5,3,2,-1,-3,-2,2,3,5,2

نمودار Bar Color 3

0,-3,-6,-4,-5,-4,-7,-3,-5,-2

نمودار Pie

5,3,9,6,5

نمودار زنده

5,3,9,6,5,9,7,3,5,2,5,3,9,6,5,9,7,3,5,2