لیست پیام ها

نمایش همه

پیام به انیشتین

آنلاین

سلام انیشتین چطوری ؟ 8:40 بعد از ظهر
به به ، سلام خوبی ؟ 8:55 بعد از ظهر
من خوبم خداروشکر ، چخبر چیکار میکنی ؟ 9:00 شب
هیچی کاکو درگیر زندگی اون دنیا 9:05 شب
اون دنیا چه خبر ؟ 9:07 شب
خبری نیست داداش 9:10 شب
باش سلام برسون 9:12 شب
اعلان ها

نمایش همه

  • اخبار سایت
  • ح
  • مدیریتی
  • ف
  • عملکرد کاربران
  • د
  • ت
یادداشت ها

اضافه کردن یادداشت جدید

دکمه ها

دکمه های پیش فرض

دکمه ها

رنگبندی روشن

دکمه بدون رنگ بک گروند

رنگ بک گروند ندارد

اندازه دکمه ها

کلاس .btn-lg .btn-sm .btn-xs را اضافه کنید

اندازه دکمه های بدون بک گروند

کلاس .btn-lg .btn-sm .btn-xs را اضافه کنید .

دکمه گرد

کلاس .btn-rounded را اضافه کنید .

دکمه بدون رنگ و گوشه گرد

کلاس .btn-rounded را اضافه کنید .

دکمه آیکن دار

کلاس .btn-icon-rightرا اضافه کنید .

دکمه با آیکن گرد

کلاس .btn-icon-leftرا اضافه کنید .

دکمه مستطیلی

کلاس .btn-squareرا اضافه کنید .

مستطیل بدون رنگ

کلاس .btn-squareرا اضافه کنید .

دکمه گرد

کلاس .btn-roundedرا اضافه کنید .

دکمه گرد بدون رنگ

کلاس .btn-roundedرا اضافه کنید

دکمه با منو

روی دکمه کلیک کنید

دکمه بدون بک گروند

ظاهر پیش فرض بوت استرپ

دکمه بدون بک گروند روشن

ظاهر پیش فرض بوت استرپ

دکمه غیر فعال

کلاس disabled="disabled" را اضافه کنید .

دکمه شبکه های اجتماعی

کلاس .btn-facebook, .btn-twitter, .btn-youtube... را اضافه کنید .