لیست پیام ها

نمایش همه

پیام به انیشتین

آنلاین

سلام انیشتین چطوری ؟ 8:40 بعد از ظهر
به به ، سلام خوبی ؟ 8:55 بعد از ظهر
من خوبم خداروشکر ، چخبر چیکار میکنی ؟ 9:00 شب
هیچی کاکو درگیر زندگی اون دنیا 9:05 شب
اون دنیا چه خبر ؟ 9:07 شب
خبری نیست داداش 9:10 شب
باش سلام برسون 9:12 شب
اعلان ها

نمایش همه

  • اخبار سایت
  • ح
  • مدیریتی
  • ف
  • عملکرد کاربران
  • د
  • ت
یادداشت ها

اضافه کردن یادداشت جدید

اندازه های مختلف

ظاهر پیش فرض بوت استرپ

تایید کوچک تایید متوسط موفق (روشن) اخطار خطا بزرگ

نوع روشن

ظاهر پیش فرض بوت استرپ

تایید موفق (تیره) موفق (روشن) اخطار خطا پیغام روشن تیره
1 2 3 4 5 6 7 8

برچسب نشان

ظاهر پیش فرض بوت استرپ

تایید موفق (تیره) موفق (روشن) اخطار خطا پیغام روشن تیره

نشان Pill

کلاس .badge-pillرا اضافه کنید

نشان Pill نشان Pill نشان Pill نشان Pill نشان Pill نشان Pill نشان Pill نشان Pill

دارای لینک

به هرچیزی میخواهید لینک دهید

نشان گوشه گرد

کلاس .badge-roundedرا اضافه کنید .

گوشه گرد بدون رنگ

کلاس .badge-roundedرا اضافه کنید .

نشان دایره ای

کلاس .badge-circleرا اضافه کنید.

1 2 3 4 5 6 7 8

نشان دایره ای با رنگ

کلاس .badge-circleرا اضافه کنید

1 2 3 4 5 6 7 8

نشان مربعی بدون رنگ

ظاهر پیش فرض بوت استرپ

1 2 3 4 5 6 7 8

نشان برای شماره

ظاهر پیش فرض بوت استرپ

1 2 3 4 5 6 7 8

اندازه های نشان مربعی

کلاس .badge-xs .badge-sm .badge-md .badge-lg .badge-xlرا اضافه کنید .