لیست پیام ها

نمایش همه

پیام به انیشتین

آنلاین

سلام انیشتین چطوری ؟ 8:40 بعد از ظهر
به به ، سلام خوبی ؟ 8:55 بعد از ظهر
من خوبم خداروشکر ، چخبر چیکار میکنی ؟ 9:00 شب
هیچی کاکو درگیر زندگی اون دنیا 9:05 شب
اون دنیا چه خبر ؟ 9:07 شب
خبری نیست داداش 9:10 شب
باش سلام برسون 9:12 شب
اعلان ها

نمایش همه

  • اخبار سایت
  • ح
  • مدیریتی
  • ف
  • عملکرد کاربران
  • د
  • ت
یادداشت ها

اضافه کردن یادداشت جدید

معمولی

قالب پیش فرض

60% Complete

ظاهر مدرن

کلاس .progress-bar-striped را اضافه کنید

85% Complete (success)

رنگ های مختلف

کلاس bg-primary, .bg-danger, .bg-info را برای تغییر اضافه کنید

60% Complete
60% Complete
60% Complete
60% Complete
60% Complete
60% Complete

حالت انیمیشن

کلاس bg-primary, .bg-danger, .bg-info را برای تغییر اضافه کنید

60% Complete
60% Complete
60% Complete
60% Complete
60% Complete

نوار زمان عمودی

کلاس .progress-verticalرا اضافه کنید

60% Complete
60% Complete
60% Complete
60% Complete
60% Complete

عمودی مدرن

کلاس.progress-verticalرا اضافه کنید

60% Complete
60% Complete
60% Complete
60% Complete
60% Complete

اندازه های مختلف

کلاس .progress-verticalرا اضافه کنید

60% Complete
60% Complete
60% Complete
60% Complete
60% Complete

نوار ثابت

کلاس.progress-verticalرا اضافه کنید

60% Complete
60% Complete
60% Complete
60% Complete
60% Complete
60% Complete

نمایش تخصص

کلاس .progress-animatedرا اضافه کنید

فتوشاپ 85%
60% Complete
طراحی وب 90%
60% Complete
برنامه نویسی 65%
60% Complete