لیست پیام ها

نمایش همه

پیام به انیشتین

آنلاین

سلام انیشتین چطوری ؟ 8:40 بعد از ظهر
به به ، سلام خوبی ؟ 8:55 بعد از ظهر
من خوبم خداروشکر ، چخبر چیکار میکنی ؟ 9:00 شب
هیچی کاکو درگیر زندگی اون دنیا 9:05 شب
اون دنیا چه خبر ؟ 9:07 شب
خبری نیست داداش 9:10 شب
باش سلام برسون 9:12 شب
اعلان ها

نمایش همه

  • اخبار سایت
  • ح
  • مدیریتی
  • ف
  • عملکرد کاربران
  • د
  • ت
یادداشت ها

اضافه کردن یادداشت جدید

نمودار Basic Bar

نمودار Gradient Bar

نمودار Stalked Bar

نمودار Basic Line

نمودار Gradient Line

نمودار Dual Line

نمودار Basic Area

نمودار Gradinet Area

نمودار Dual Area

نمودار Radar

نمودار Pie

نمودار Doughnut

  • 40% تیکت
  • 35% کار
  • 25% کارهای دیگر

نمودار Polar