لیست پیام ها

نمایش همه

پیام به انیشتین

آنلاین

سلام انیشتین چطوری ؟ 8:40 بعد از ظهر
به به ، سلام خوبی ؟ 8:55 بعد از ظهر
من خوبم خداروشکر ، چخبر چیکار میکنی ؟ 9:00 شب
هیچی کاکو درگیر زندگی اون دنیا 9:05 شب
اون دنیا چه خبر ؟ 9:07 شب
خبری نیست داداش 9:10 شب
باش سلام برسون 9:12 شب
اعلان ها

نمایش همه

  • اخبار سایت
  • ح
  • مدیریتی
  • ف
  • عملکرد کاربران
  • د
  • ت
یادداشت ها

اضافه کردن یادداشت جدید

جدول

نام شغل شرکت سن تاریخ حقوق
مهدی احمدوند برنامه نویس توسعه پردازان 23 1400/02/28 320,0000 ریال
محمد علیزاده مدیر توسعه پردازان 61 1399/11/28 300,0000 ریال
زیبا آراسته برنامه نویس توسعه پردازان 38 1399/12/08 290,0000 ریال
ناصر محمدی برنامه نویس توسعه پردازان 61 1399/12/28 320,0000 ریال
فاطمه عظیمی برنامه نویس توسعه پردازان 60 1399/12/27 120,0000 ریال
مژده ساجدی برنامه نویس توسعه پردازان 68 1399/12/28 380,0000 ریال
ناصر محمدی برنامه نویس توسعه پردازان 61 1399/12/28 320,0000 ریال
مهدی کرمانی مدیر توسعه پردازان 61 1400/03/24 370,0000 ریال
زیبا محمدی برنامه نویس توسعه پردازان 61 1399/12/08 290,0000 ریال
ناصر محمدی برنامه نویس توسعه پردازان 61 1399/12/28 320,0000 ریال
سعید سعیدی برنامه نویس توسعه پردازان 45 1399/07/27 120,0000 ریال
مژده ساجدی برنامه نویس توسعه پردازان 68 1399/12/28 380,0000 ریال
ناصر محمدی برنامه نویس توسعه پردازان 61 1399/12/28 320,0000 ریال
پریسا فلاح مدیر توسعه پردازان 24 1399/06/28 300,0000 ریال
زیبا سعادت برنامه نویس توسعه پردازان 61 1399/02/08 260,0000 ریال
ناصر محمدی برنامه نویس توسعه پردازان 61 1399/12/28 320,0000 ریال
فاطمه عظیمی برنامه نویس توسعه پردازان 60 1399/12/27 120,0000 ریال
مژده ساجدی برنامه نویس توسعه پردازان 68 1399/12/28 380,0000 ریال
علی فهمیده نگهبان توسعه پردازان 32 1399/10/28 320,0000 ریال
محمد علیزاده مدیر توسعه پردازان 61 1399/11/28 300,0000 ریال
الهام کریمی برنامه نویس توسعه پردازان 54 1400/01/24 290,0000 ریال
ناصر محمدی برنامه نویس توسعه پردازان 61 1399/12/28 320,0000 ریال
فاطمه عظیمی برنامه نویس توسعه پردازان 60 1399/12/27 120,0000 ریال
مژده ساجدی کارمند توسعه پردازان 68 1399/12/28 380,0000 ریال
ناصر محمدی برنامه نویس توسعه پردازان 61 1399/12/28 320,0000 ریال
محمد علیزاده مدیر توسعه پردازان 61 1399/11/28 300,0000 ریال
نرگس محمدزاده گرافیست توسعه پردازان 30 1399/12/08 290,0000 ریال
ناصر محمدی برنامه نویس توسعه پردازان 61 1399/12/28 320,0000 ریال
فاطمه عظیمی برنامه نویس توسعه پردازان 60 1399/12/27 120,0000 ریال
مژده ساجدی برنامه نویس توسعه پردازان 68 1399/12/28 380,0000 ریال
ناصر محمدی برنامه نویس توسعه پردازان 61 1399/12/28 320,0000 ریال
محمد علیزاده مدیر توسعه پردازان 61 1399/11/28 300,0000 ریال
مژگان محمدپور برنامه نویس توسعه پردازان 61 1399/12/08 290,0000 ریال
ناصر محمدی برنامه نویس توسعه پردازان 61 1399/12/28 320,0000 ریال
مرضیه گودرزی منشی توسعه پردازان 47 1399/02/27 120,0000 ریال
مژده ساجدی برنامه نویس توسعه پردازان 68 1399/12/28 380,0000 ریال
ترلان نیکو برنامه نویس توسعه پردازان 25 1399/12/28 330,0000 ریال
محمد علیزاده مدیر توسعه پردازان 61 1399/11/28 300,0000 ریال
رشید رشیدی برنامه نویس توسعه پردازان 32 1399/06/08 270,0000 ریال
ناصر محمدی برنامه نویس توسعه پردازان 61 1399/12/28 320,0000 ریال
فاطمه عظیمی برنامه نویس توسعه پردازان 60 1399/12/27 120,0000 ریال
مژده ساجدی برنامه نویس توسعه پردازان 68 1399/12/28 380,0000 ریال
ناصر محمدی برنامه نویس توسعه پردازان 61 1399/12/28 320,0000 ریال
محمد علیزاده مدیر توسعه پردازان 61 1399/11/28 300,0000 ریال
زیبا محمدی برنامه نویس توسعه پردازان 61 1399/12/08 290,0000 ریال
نجمه مهری برنامه نویس توسعه پردازان 30 1400/02/28 320,0000 ریال
فاطمه عظیمی برنامه نویس توسعه پردازان 60 1399/12/27 120,0000 ریال
مژده ساجدی برنامه نویس توسعه پردازان 22 1399/12/28 380,0000 ریال
پریسا فلاحتی پشتیبان توسعه پردازان 26 1399/02/28 520,0000 ریال
محمد علیزاده مدیر توسعه پردازان 61 1399/11/28 300,0000 ریال
زیبا محمدی برنامه نویس توسعه پردازان 61 1399/12/08 290,0000 ریال
ناصر محمدی برنامه نویس توسعه پردازان 61 1399/12/28 320,0000 ریال
فاطمه عظیمی برنامه نویس توسعه پردازان 60 1399/12/27 120,0000 ریال
سارا صالحی کارشناس فروش توسعه پردازان 34 1399/10/24 380,0000 ریال
ناصر محمدی برنامه نویس توسعه پردازان 61 1399/12/28 320,0000 ریال
محمد علیزاده مدیر توسعه پردازان 61 1399/11/28 300,0000 ریال
ملینا صادقی برنامه نویس توسعه پردازان 20 1399/07/08 280,0000 ریال
مرتضی محمدپور برنامه نویس توسعه پردازان 40 1399/12/28 420,0000 ریال
فاطمه عظیمی کارمند توسعه پردازان 60 1399/12/27 120,0000 ریال
نام شغل شرکت سن تاریخ حقوق

جدول

نام شغل شرکت سن تاریخ حقوق
مهدی احمدوند برنامه نویس توسعه پردازان 23 1400/02/28 320,0000 ریال
محمد علیزاده مدیر توسعه پردازان 61 1399/11/28 300,0000 ریال
زیبا آراسته برنامه نویس توسعه پردازان 38 1399/12/08 290,0000 ریال
ناصر محمدی برنامه نویس توسعه پردازان 61 1399/12/28 320,0000 ریال
فاطمه عظیمی برنامه نویس توسعه پردازان 60 1399/12/27 120,0000 ریال
مژده ساجدی برنامه نویس توسعه پردازان 68 1399/12/28 380,0000 ریال
ناصر محمدی برنامه نویس توسعه پردازان 61 1399/12/28 320,0000 ریال
مهدی کرمانی مدیر توسعه پردازان 61 1400/03/24 370,0000 ریال
زیبا محمدی برنامه نویس توسعه پردازان 61 1399/12/08 290,0000 ریال
ناصر محمدی برنامه نویس توسعه پردازان 61 1399/12/28 320,0000 ریال
سعید سعیدی برنامه نویس توسعه پردازان 45 1399/07/27 120,0000 ریال
مژده ساجدی برنامه نویس توسعه پردازان 68 1399/12/28 380,0000 ریال
ناصر محمدی برنامه نویس توسعه پردازان 61 1399/12/28 320,0000 ریال
پریسا فلاح مدیر توسعه پردازان 24 1399/06/28 300,0000 ریال
زیبا سعادت برنامه نویس توسعه پردازان 61 1399/02/08 260,0000 ریال
ناصر محمدی برنامه نویس توسعه پردازان 61 1399/12/28 320,0000 ریال
فاطمه عظیمی برنامه نویس توسعه پردازان 60 1399/12/27 120,0000 ریال
مژده ساجدی برنامه نویس توسعه پردازان 68 1399/12/28 380,0000 ریال
علی فهمیده نگهبان توسعه پردازان 32 1399/10/28 320,0000 ریال
محمد علیزاده مدیر توسعه پردازان 61 1399/11/28 300,0000 ریال
الهام کریمی برنامه نویس توسعه پردازان 54 1400/01/24 290,0000 ریال
ناصر محمدی برنامه نویس توسعه پردازان 61 1399/12/28 320,0000 ریال
فاطمه عظیمی برنامه نویس توسعه پردازان 60 1399/12/27 120,0000 ریال
مژده ساجدی کارمند توسعه پردازان 68 1399/12/28 380,0000 ریال
ناصر محمدی برنامه نویس توسعه پردازان 61 1399/12/28 320,0000 ریال
محمد علیزاده مدیر توسعه پردازان 61 1399/11/28 300,0000 ریال
نرگس محمدزاده گرافیست توسعه پردازان 30 1399/12/08 290,0000 ریال
ناصر محمدی برنامه نویس توسعه پردازان 61 1399/12/28 320,0000 ریال
فاطمه عظیمی برنامه نویس توسعه پردازان 60 1399/12/27 120,0000 ریال
مژده ساجدی برنامه نویس توسعه پردازان 68 1399/12/28 380,0000 ریال
ناصر محمدی برنامه نویس توسعه پردازان 61 1399/12/28 320,0000 ریال
محمد علیزاده مدیر توسعه پردازان 61 1399/11/28 300,0000 ریال
مژگان محمدپور برنامه نویس توسعه پردازان 61 1399/12/08 290,0000 ریال
ناصر محمدی برنامه نویس توسعه پردازان 61 1399/12/28 320,0000 ریال
مرضیه گودرزی منشی توسعه پردازان 47 1399/02/27 120,0000 ریال
مژده ساجدی برنامه نویس توسعه پردازان 68 1399/12/28 380,0000 ریال
ترلان نیکو برنامه نویس توسعه پردازان 25 1399/12/28 330,0000 ریال
محمد علیزاده مدیر توسعه پردازان 61 1399/11/28 300,0000 ریال
رشید رشیدی برنامه نویس توسعه پردازان 32 1399/06/08 270,0000 ریال
ناصر محمدی برنامه نویس توسعه پردازان 61 1399/12/28 320,0000 ریال
فاطمه عظیمی برنامه نویس توسعه پردازان 60 1399/12/27 120,0000 ریال
مژده ساجدی برنامه نویس توسعه پردازان 68 1399/12/28 380,0000 ریال
ناصر محمدی برنامه نویس توسعه پردازان 61 1399/12/28 320,0000 ریال
محمد علیزاده مدیر توسعه پردازان 61 1399/11/28 300,0000 ریال
زیبا محمدی برنامه نویس توسعه پردازان 61 1399/12/08 290,0000 ریال
نجمه مهری برنامه نویس توسعه پردازان 30 1400/02/28 320,0000 ریال
فاطمه عظیمی برنامه نویس توسعه پردازان 60 1399/12/27 120,0000 ریال
مژده ساجدی برنامه نویس توسعه پردازان 22 1399/12/28 380,0000 ریال
پریسا فلاحتی پشتیبان توسعه پردازان 26 1399/02/28 520,0000 ریال
محمد علیزاده مدیر توسعه پردازان 61 1399/11/28 300,0000 ریال
زیبا محمدی برنامه نویس توسعه پردازان 61 1399/12/08 290,0000 ریال
ناصر محمدی برنامه نویس توسعه پردازان 61 1399/12/28 320,0000 ریال
فاطمه عظیمی برنامه نویس توسعه پردازان 60 1399/12/27 120,0000 ریال
سارا صالحی کارشناس فروش توسعه پردازان 34 1399/10/24 380,0000 ریال
ناصر محمدی برنامه نویس توسعه پردازان 61 1399/12/28 320,0000 ریال
محمد علیزاده مدیر توسعه پردازان 61 1399/11/28 300,0000 ریال
ملینا صادقی برنامه نویس توسعه پردازان 20 1399/07/08 280,0000 ریال
مرتضی محمدپور برنامه نویس توسعه پردازان 40 1399/12/28 420,0000 ریال
فاطمه عظیمی کارمند توسعه پردازان 60 1399/12/27 120,0000 ریال
نام شغل شرکت سن تاریخ حقوق

جدول با تصویر آواتار

نام رشته تحصیلی جنسیت تحصیلات شماره همراه ایمیل تاریخ ورود عملیات
ناصر محمدی معمار مرد کارشناسی 123 456 7890 info@example.com 1399/08/14
نرگس سعادت برنامه نویس زن کارشناسی ارشد 123 456 7890 info@example.com 1399/09/14
ناصر محمدی معمار مرد کارشناسی 123 456 7890 info@example.com 1399/08/14
ناصر محمدی معمار مرد کارشناسی 123 456 7890 info@example.com 1399/08/14
ناصر محمدی معمار مرد کارشناسی 123 456 7890 info@example.com 1399/08/14
سارا محمدزاده حسابدار زن کارشناسی 123 456 7890 info@example.com 1399/08/14
پریسا صمدزادگان معمار زن کارشناسی 123 456 7890 info@example.com 1400/02/10
ملینا عظیمی صنایع زن کارشناسی 123 456 7890 info@example.com 1399/08/14
ناصر محمدی معمار مرد کارشناسی 123 456 7890 info@example.com 1399/08/14
ناصر محمدی معمار مرد کارشناسی 123 456 7890 info@example.com 1399/08/14
ناصر محمدی معمار مرد کارشناسی 123 456 7890 info@example.com 1399/08/14
ناصر محمدی معمار مرد کارشناسی 123 456 7890 info@example.com 1399/08/14
ناصر محمدی معمار مرد کارشناسی 123 456 7890 info@example.com 1399/08/14
ناصر محمدی معمار مرد کارشناسی 123 456 7890 info@example.com 1399/08/14
ناصر محمدی معمار مرد کارشناسی 123 456 7890 info@example.com 1399/08/14
ناصر محمدی معمار مرد کارشناسی 123 456 7890 info@example.com 1399/08/14
ناصر محمدی معمار مرد کارشناسی 123 456 7890 info@example.com 1399/08/14
ناصر محمدی معمار مرد کارشناسی 123 456 7890 info@example.com 1399/08/14
ناصر محمدی معمار مرد کارشناسی 123 456 7890 info@example.com 1399/08/14
ناصر محمدی معمار مرد کارشناسی 123 456 7890 info@example.com 1399/08/14
ناصر محمدی معمار مرد کارشناسی 123 456 7890 info@example.com 1399/08/14
ناصر محمدی معمار مرد کارشناسی 123 456 7890 info@example.com 1399/08/14
ناصر محمدی معمار مرد کارشناسی 123 456 7890 info@example.com 1399/08/14
ناصر محمدی معمار مرد کارشناسی 123 456 7890 info@example.com 1399/08/14
ناصر محمدی معمار مرد کارشناسی 123 456 7890 info@example.com 1399/08/14
ناصر محمدی معمار مرد کارشناسی 123 456 7890 info@example.com 1399/08/14
ناصر محمدی معمار مرد کارشناسی 123 456 7890 info@example.com 1399/08/14
ناصر محمدی معمار مرد کارشناسی 123 456 7890 info@example.com 1399/08/14
ناصر محمدی معمار مرد کارشناسی 123 456 7890 info@example.com 1399/08/14
ناصر محمدی معمار مرد کارشناسی 123 456 7890 info@example.com 1399/08/14

جدول وضعیت

شماره دانشجویی نام شماره صورت حساب بابت نوع پرداخت وضعیت تاریخ مبلغ
01 مهرداد بیات #54605 کتابخانه آنلاین پرداخت شده 1399/08/12 120.000 تومان
02 نازنین علیزاده #54605 کتابخانه دستگاه کارت خوان معلق 1399/08/12 120.000 تومان
03 طلا فلاح #54605 تمدید یک ساله دستگاه کارت خوان پرداخت شده 1399/12/12 120.000 تومان
04 محمد محمدپور #57984 تمدید نقدی معلق 1400/03/12 120.000 تومان
05 ناصر محمدی #12453 کتابخانه آنلاین معلق 1399/08/12 120.000 تومان
06 نرگس محمدزاده #59723 خرید کتاب نقدی پرداخت شده 1399/07/12 120.000 تومان
07 سعید سعیدی #98726 تمدید اشتراک کارت اعتباری پرداخت نشده 1400/02/08 120.000 تومان
08 ناصر محمدی #98721 کتابخانه نقدی پرداخت نشده 1399/08/12 120.000 تومان
09 طلا فلاح #54605 تمدید یک ساله کارت اعتباری پرداخت شده 1399/12/12 120.000 تومان
10 سارا صالحی #98734 تمدید اشتراک کارت اعتباری پرداخت نشده 1399/09/12 120.000 تومان
11 طلا فلاح #54605 تمدید یک ساله آنلاین پرداخت شده 1399/12/12 120.000 تومان
12 نازنین علیزاده #54605 کتابخانه دستگاه کارت خوان معلق 1399/08/12 120.000 تومان
13 طلا فلاح #54605 تمدید یک ساله نقدی پرداخت شده 1399/12/12 120.000 تومان
14 محمد محمدپور #57984 تمدید نقدی معلق 1400/03/12 120.000 تومان
15 ناصر محمدی #12453 کتابخانه آنلاین معلق 1399/08/12 120.000 تومان
16 نرگس محمدزاده #59723 خرید کتاب نقدی پرداخت شده 1399/07/12 120.000 تومان
17 سعید سعیدی #98726 تمدید اشتراک کارت اعتباری پرداخت نشده 1400/02/08 120.000 تومان
18 ناصر محمدی #98721 کتابخانه نقدی پرداخت نشده 1399/08/12 120.000 تومان
19 طلا فلاح #54605 تمدید یک ساله کارت اعتباری پرداخت شده 1399/12/12 120.000 تومان
21 سارا صالحی #98734 تمدید اشتراک کارت اعتباری پرداخت نشده 1399/09/12 120.000 تومان
22 نازنین علیزاده #54605 کتابخانه دستگاه کارت خوان معلق 1399/08/12 120.000 تومان
23 طلا فلاح #54605 تمدید یک ساله کارت اعتباری پرداخت شده 1399/12/12 120.000 تومان
24 محمد محمدپور #57984 تمدید نقدی معلق 1400/03/12 120.000 تومان
25 ناصر محمدی #12453 کتابخانه آنلاین معلق 1399/08/12 120.000 تومان
26 نرگس محمدزاده #59723 خرید کتاب نقدی پرداخت شده 1399/07/12 120.000 تومان
27 سعید سعیدی #98726 تمدید اشتراک کارت اعتباری پرداخت نشده 1400/02/08 120.000 تومان
28 ناصر محمدی #98721 کتابخانه نقدی پرداخت نشده 1399/08/12 120.000 تومان
29 طلا فلاح #54605 تمدید یک ساله آنلاین پرداخت شده 1399/12/12 120.000 تومان

جدول لیست بیماران

شماره سفارش تاریخ ویزیت تام بیمار دکتر نام بیماری وضعیت شماره پرونده عملیات
#P-00001 1400/02/08 , 14:04 ناصر محمدی دکتر شهسواری سرما خوردگی بیمار جدید AB-001
#P-00002 1400/02/08 , 14:04 ناصر محمدی دکتر شهسواری سرما خوردگی تحت درمان AB-002
#P-00003 1400/02/08 , 14:04 ناصر محمدی دکتر شهسواری سرما خوردگی ریکاوری AB-003
#P-00004 1400/02/08 , 14:04 ناصر محمدی دکتر شهسواری سرما خوردگی تحت درمان AB-004
#P-00005 1400/02/08 , 14:04 ناصر محمدی دکتر شهسواری سرما خوردگی تحت درمان AB-005
#P-00006 1400/02/08 , 14:04 ناصر محمدی دکتر شهسواری سرما خوردگی تحت درمان AB-006
#P-00007 1400/02/08 , 14:04 ناصر محمدی دکتر شهسواری سرما خوردگی بیمار جدید AB-007
#P-00008 1400/02/08 , 14:04 ناصر محمدی دکتر شهسواری سرما خوردگی تحت درمان AB-008
#P-00009 1400/02/08 , 14:04 ناصر محمدی دکتر شهسواری سرما خوردگی بیمار جید AB-009
#P-00010 1400/02/08 , 14:04 ناصر محمدی دکتر شهسواری سرما خوردگی بیمار جدید AB-010
#P-00011 1400/02/08 , 14:04 ناصر محمدی دکتر شهسواری سرما خوردگی تحت درمان AB-011
#P-00012 1400/02/08 , 14:04 ناصر محمدی دکتر شهسواری سرما خوردگی بیمار جدید AB-012
#P-00013 1400/02/08 , 14:04 ناصر محمدی دکتر شهسواری سرما خوردگی بیمار جدید AB-013
#P-00014 1400/02/08 , 14:04 ناصر محمدی دکتر شهسواری سرما خوردگی تحت در مان AB-014
#P-00015 1400/02/08 , 14:04 ناصر محمدی دکتر شهسواری سرما خوردگی بیمار جدید AB-015
#P-00016 1400/02/08 , 14:04 ناصر محمدی دکتر شهسواری سرما خوردگی بیمار جدید AB-016
#P-00017 1400/02/08 , 14:04 ناصر محمدی دکتر شهسواری سرما خوردگی تحت درمان AB-017
#P-00018 1400/02/08 , 14:04 ناصر محمدی دکتر شهسواری سرما خوردگی بیمار جدید AB-018
#P-00019 1400/02/08 , 14:04 ناصر محمدی دکتر شهسواری سرما خوردگی بیمار جدید AB-019
#P-00020 1400/02/08 , 14:04 ناصر محمدی دکتر شهسواری سرما خوردگی تحت درمان AB-020